Blog

Campanya Renda 2015

DECLARACIÓ RENDA 2015 Take Off Consultors S.L., començarà la campanya de la Declaració de la Renda el proper 6 abril i la finalitzarà el 30 de juny. Estimats Clients: Com és habitual des de fa alguns anys s'inicia la campanya per a la confecció de la declaració de l'IRPF corresponent a l'any 2015. El termini s'obrirà aquest proper dimecres...
Leer más

Campaña Renta 2015

DECLARACIÓN RENTA 2015 Take Off Consultors S.L., comenzará la campaña de la Declaración de la Renta el próximo 6 abril y la finalizará el 30 de junio. Estimados Clientes: Como viene siendo habitual desde hace algunos años se va a iniciar la campaña para la confección de la declaración del IRPF correspondiente al año 2015. El plazo se abrirá...
Leer más

Mòduls Renta-IVA 2016

Diciembre 2015.- Módulos Renta-IVA 2016.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat l'ordre que desenvolupa per a l'any 2016 el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i el règim simplificat de l'IVA, en la qual s'incorporen les novetats introduïdes per la reforma fiscal i la llei de PGE.

Per a l'exercici 2016, resultaran d'aplicació els nous...
Leer más

Módulos 2016

Diciembre 2015.- Módulos Renta-IVA 2016.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la orden que desarrolla para el año 2016 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado del IVA, en la que se incorporan las novedades introducidas por la reforma fiscal y la ley de PGE.

Para el ejercicio...

Leer más

Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l’Estat 2016

Novembre 2015.- Llei 48/2015 de Pressupostos Generals de l'Estat 2016. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I.R.P.F. – Modificacions Llei 35/2006. Primes satisfetes a assegurances de malaltia. Amb efectes des d'1 de gener de 2016 i vigència indefinida, eleva el límit màxim de deducció aplicable per primes satisfetes a assegurances de malaltia a l'efecte de calcular...
Leer más

Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado 2016

Noviembre 2015.- Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado 2016. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS I.R.P.F. – Modificaciones Ley 35/2006. Primas satisfechas a seguros de enfermedad. Con efectos desde 1 de enero de 2016 y vigencia indefinida, eleva el límite máximo de deducción aplicable por primas satisfechas a seguros de enfermedad a efectos de calcular...
Leer más

Deducibilitat dels Interessos de Demora en les Actes d’Inspecció

Octubre 2015.- Deducibilitat dels Interessos de Demora en les Actes d'Inspecció.

TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL

Nº Resolució: 01967/2012/00/00

No tenen la consideració de despeses deduïbles els interessos de demora, derivats d'un acta d'inspecció, en tant no són necessaris les despeses derivades d'una situació d'incompliment d'una norma.

El Tribunal Econòmic Administratiu Central (TEAC)...

Leer más

Deducibilidad de los Intereses de Demora en las Actas de Inspección.

Octubre 2015.- Deducibilidad de los Intereses de Demora en las Actas de Inspección.

TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Nº Resolución: 01967/2012/00/00

No tienen la consideración de gastos deducibles los intereses de demora, derivados de un acta de inspección, en tanto no son necesarios los gastos derivados de una situación de incumplimiento de una norma.

Leer más

Tributación Sociedades Civiles con Objeto Mercantil

Octubre 2015.-

Tributación Sociedades Civiles con Objeto Mercantil.

La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que las sociedades civiles que tengan personalidad jurídica y objeto mercantil serán contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades en los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2016, y por tanto...

Leer más